[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Microsoft Project 2007 PL.
Nieoficjalny podrêcznik
Autor: Bonnie Biafore
T³umaczenie: Rafa³ P. Kowalski, Marcin Rogó¿
ISBN: 978-83-246-1435-6
Tytu³ orygina³u:
Microsoft Project 2007:
The Missing Manual
Format: 168x237, stron: 736
• Jak okreœliæ bud¿et projektu?
• Jak stworzyæ harmonogram projektu?
• Jak monitorowaæ jego wykonanie?
Czy zd¹¿ysz przeczytaæ tê ksi¹¿kê do koñca przysz³ego tygodnia? Czy zd¹¿ysz
w tym czasie rozwi¹zaæ nagl¹cy problem? Czy projekt, który realizujesz, nie przekroczy
bud¿etu? Czy aby na pewno twoi wspó³pracownicy koñcz¹ swoje zadania zgodnie
z harmonogramem? Na te i wiele innych pytañ ciê¿ko jest odpowiedzieæ bez
czasoch³onnych analiz. A i tak ka¿da odpowiedŸ z pewnoœci¹ bêdzie obarczona jakimœ
b³êdem. Istnieje jednak rozwi¹zanie, które pozwoli Ci zapanowaæ nad skomplikowanymi
projektami w sensowny i niek³opotliwy sposób. To rozwi¹zanie ma postaæ narzêdzia
Microsoft Project 2007.

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik

to rewelacyjna propozycja,
oszczêdzaj¹ca Twój czas, odkryje przed Tob¹ wszystkie swoje tajemnice i da Ci do rêki
u¿yteczne funkcje. Nauczysz siê planowaæ projekt, a tak¿e okreœlaæ zadania oraz czas
pracy. Po przeczytaniu tej ksi¹¿ki bêdziesz wiedzia³, jak przygotowaæ plan projektu,
który bêdzie przejrzysty, czytelny i – co najwa¿niejsze – ³atwy w utrzymaniu,
aktualizowaniu i codziennej analizie. Autor pokazuje, w jaki sposób zidentyfikowaæ
zasoby oraz przypisaæ je do zadañ oraz jak okreœliæ bud¿et projektu. Podczas lektury
zdobêdziesz tak¿e wiedzê na temat sposobów monitorowania projektu, pracy z wieloma
projektami czy te¿ wykorzystywania danych z Microsoft Project w innych programach.
Z pewnoœci¹ zainteresuje Ciê rozdzia³ poœwiêcony szablonom i makrom, które pozwol¹
Ci zautomatyzowaæ i przyœpieszyæ czêsto wykonywane zadania.
• Zarz¹dzanie projektami
• Planowanie projektu
• Identyfikowanie zadañ
• Przygotowanie harmonogramu projektu
• Tworzenie elastycznego, ³atwego do zarz¹dzania harmonogramu
• Organizowanie zespo³u, identyfikacja koniecznych zasobów
• Wi¹zanie zasobów z zadaniami
• Œledzenie wykonania harmonogramu
• Zarz¹dzanie zmianami w projekcie
• Raportowanie
• Praca z wieloma projektami
• Wykorzystanie makr
• Zastosowanie szablonów
Zarz¹dzanie projektem mo¿e byæ sprawne i przyjemne!
Spis treci
Nieoficjalna czoówka ...................................................................................... 13
Wstp ................................................................................................................. 15
Cz I Zarzdzanie projektami. Nieoficjalny podrcznik .......... 31
Rozdzia 1. Projekty: od czego zacz ..............................................................33
Co takiego wyrónia projekty? ................................................................... 33
Czym jest zarzdzanie projektami? ............................................................ 34
Dlaczego naley zarzdza projektami? ...................................................... 37
Wybieranie waciwych projektów ............................................................. 38
Istotne cele przedsibiorstwa .................................................................. 39
Wspólne kryteria wyboru projektów ....................................................... 40
Pozyskiwanie wsparcia dla projektu ........................................................... 46
Okrelenie, kto ma interes zwizany z projektem ................................... 46
Dokumentowanie interesariuszy projektu .............................................. 49
Upowszechnienie wiedzy o projekcie i jego menederze ............................. 50
Rozdzia 2. Planowanie projektu .....................................................................53
Planowanie projektów w skrócie ................................................................ 53
Definiowanie projektu ............................................................................... 57
Na czym polega problem? ....................................................................... 57
Nadanie projektowi znaczenia ................................................................ 58
Jak rozwiza problem? .......................................................................... 59
Definiowanie celów projektu .................................................................. 61
Identyfikowanie rezultatów projektu ...................................................... 62
Ocena sukcesu ....................................................................................... 63
Definiowanie granic projektu ................................................................. 64
Dokumentowanie zaoe projektowych ................................................ 64
Dokumentacja prowadzenia projektu ........................................................ 65
 Planowanie procesów projektu ................................................................... 66
Komunikacja .......................................................................................... 66
Zarzdzanie zmianami ........................................................................... 67
Zarzdzanie jakoci .............................................................................. 67
Zarzdzanie ryzykiem ............................................................................ 68
Rozdzia 3. Zapoznanie si z programem MS Project 2007 ............................. 73
Tworzenie harmonogramu projektu .......................................................... 73
Co trzeba zrobi? .................................................................................... 74
Jakie rezultaty ma da projekt i w jakim czasie? ....................................... 77
Jak kade z zada zaley od innych? ........................................................ 79
Kto ma wykona prac? .......................................................................... 81
Jak dugo bdzie to wszystko trwao? ....................................................... 83
Zachowywanie projektu ............................................................................ 85
Rozdzia 4. Podzia pracy na zadania ..............................................................87
Identyfikacja pracy do wykonania .............................................................. 88
Podzia pracy .......................................................................................... 89
Kiedy do oznacza do? ........................................................................ 92
Opracowanie WBS w MS Project 2007 ....................................................... 94
Tworzenie WBS w MS Project 2007 metod zstpujc ........................... 94
Tworzenie i modyfikowanie WBS na bieco .......................................... 97
Ustanawianie wasnych kodów hierarchii WBS .......................................... 99
Dokumentowanie WBS w innym programie ............................................ 102
Importowanie WBS do MS Project 2007 ................................................... 104
Szczegóowe dokumentowanie zestawów prac .......................................... 107
Tworzenie dokumentacji zestawów prac w Wordzie .............................. 108
Dowizanie dokumentacji zestawu prac do harmonogramu .................. 110
Rozdzia 5. Szacowanie czasu pracy ............................................................... 111
Czym jest praca i czas trwania? ................................................................ 111
Opracowanie dobrych oszacowa ............................................................. 112
Jaka dokadno jest wymagana? ........................................................... 113
Sposoby szacowania pracy .................................................................... 114
Pozyskiwanie oszacowa od waciwych ludzi ....................................... 115
Nie naley prosi o pojedyncze liczby .................................................... 115
Nie zabezpiecza oszacowa ................................................................. 116
Sprzenie zwrotne przy szacowaniu ..................................................... 118
Wprowadzanie oszacowa do programu MS Project 2007 ........................ 118
Eksport zestawów zada do Excela ........................................................ 119
Importowanie oszacowa do programu MS Project 2007 ....................... 123
Rozdzia 6. Opracowywanie harmonogramu projektu ................................. 127
Tworzenie nowego projektu ..................................................................... 127
Tworzenie pustego projektu .................................................................. 128
Tworzenie projektu na podstawie szablonu ........................................... 128
Szybki dostp do szablonów uytkownika ............................................. 130
4
MICROSOFT PROJECT 2007 PL. NIEOFICJALNY PODRCZNIK
Zapisywanie nowego projektu ................................................................. 133
Zapisywanie projektu w plikach innego typu ........................................ 134
Ochrona plików projektów ................................................................... 137
Ustawianie opcji projektu ........................................................................ 138
Ustawianie daty rozpoczcia projektu ................................................... 138
Okrelenie standardowych dni pracy .................................................... 140
Dodawanie zada do projektu ................................................................. 144
Dodawanie zada ................................................................................. 145
Tworzenie kamieni milowych .............................................................. 146
Tworzenie zada cyklicznych ............................................................... 148
Wstawianie, przemieszczanie i usuwanie zada ....................................... 149
Wstawianie zada ................................................................................ 150
Przemieszczanie zada ......................................................................... 151
Kopiowanie zada ................................................................................ 152
Usuwanie zada ................................................................................... 153
Zmiana poziomu zarysu zadania .......................................................... 154
Rozdzia 7. Tworzenie harmonogramu atwego w utrzymaniu ................... 157
Jak zadania wzajemnie na siebie oddziauj? ............................................ 158
Tworzenie zalenoci zada .................................................................... 160
Tworzenie zalenoci Zakoczenie-rozpoczcie .................................... 160
Tworzenie i modyfikacja wszelkich typów zalenoci zada .................. 162
Opónianie i nakadanie zada ............................................................. 165
Okrelanie czasu realizacji zadania za pomoc kalendarzy ....................... 166
Utrzymywanie elastycznego harmonogramu ........................................... 168
Typy ogranicze ................................................................................... 168
Ustanawianie i zmiana ogranicze ....................................................... 169
Zapobieganie niepodanym ograniczeniom ........................................ 170
Ustawianie przypomnie o terminach ostatecznych ............................. 171
Cz II Planowanie projektu.
Wicej ni tylko opracowanie harmonogramu .............175
Rozdzia 8. Budowanie zespou projektu .......................................................177
Okrelanie zasobów projektu ................................................................... 178
Kto odpowiada za co? ........................................................................... 178
Kto raportuje komu? ............................................................................ 182
Jak rozumie typy zasobów w MS Project 2007? ....................................... 183
Dodawanie zasobów w MS Project 2007 .................................................. 185
Rczne dodawanie zasobów .................................................................. 186
Importowanie zasobów z innych programów ........................................ 188
Usuwanie zasobów ............................................................................... 191
Dostarczanie szczegóowych informacji o zasobach ..................................... 192
Uzupenianie informacji ogólnych ........................................................ 192
Okrelanie, kiedy zasoby pracuj .......................................................... 195
Definiowanie kosztu dla zasobów roboczych i materiaowych ................... 199
Tworzenie zasobów kosztowych ........................................................... 202
5
SPIS TRECI
Rozdzia 9. czenie zasobów z zadaniami .................................................. 203
Przydzielanie zasobów roboczych do zada .............................................. 204
Przypisywanie zasobów przy uyciu okienka dialogowego ...................... 204
Przypisywanie zasobów w formularzu zadania ...................................... 208
Przypisywanie zasobów w tabeli wprowadzania widoku Wykres Gantta .... 210
Znalezienie waciwych zasobów ............................................................. 211
Wyszukiwanie zasobów wedug okrelonych kryteriów ......................... 212
Przypisywanie zasobów materiaowych do zada ...................................... 216
Zrozumie czas trwania, prac i jednostki ................................................ 219
Modyfikacja przydziaów zasobów ........................................................... 221
Dodawanie i usuwanie zasobów z zada .................................................. 222
Kiedy nakad pracy okrela harmonogram ............................................. 223
Kontrolowanie zmian przydziaów za pomoc pola Typ zadania ............ 225
Rozdzia 10. Czy harmonogram dziaa? .........................................................229
Sprawdzenie ustawienia zada ................................................................. 230
Przegldanie zalenoci midzy zadaniami ........................................... 230
Uwalnianie zada spod ogranicze ....................................................... 232
Definiowanie harmonogramów pracy za pomoc kalendarzy .................... 235
Tworzenie nowych kalendarzy .............................................................. 235
Modyfikowanie kalendarzy ................................................................... 237
Stosowanie kalendarzy ......................................................................... 246
Urzeczywistnianie przypisa ................................................................... 248
Przydzielanie pracowników dostpnych w niepenym wymiarze godzin ..... 248
Modelowanie produktywnoci w programie MS Project 2007 ................ 249
Dopasowywanie zada do moliwoci zasobu ....................................... 251
Równowaenie obcienia prac .............................................................. 251
Wyszukiwanie nadmiernych i zbyt maych alokacji ............................... 252
Korygowanie przydziaów w celu poprawy alokacji ................................ 258
Bilansowanie przydziaów ..................................................................... 267
Podstawy bilansowania zasobów ........................................................... 268
Konfigurowanie opcji bilansowania ....................................................... 269
Ustalanie priorytetów projektów i zada ............................................... 273
Rozdzia 11. Ustanawianie budetu projektu ................................................ 277
Umieszczanie metki z cen na projekcie .................................................. 278
Wprowadzanie kosztów zasobów ............................................................. 280
Przygotowania do oblicze kosztów ......................................................... 280
Przydzielanie zasobów kosztowych do zada ......................................... 281
Wprowadzanie osobliwych kosztów dla zada ....................................... 285
Przegldanie informacji o kosztach .......................................................... 288
Przegldanie cakowitych kosztów projektu .......................................... 288
Przegldanie kosztów zada, zasobów i przydziaów .............................. 291
Dodawanie niestandardowych informacji o budecie ............................ 291
6
MICROSOFT PROJECT 2007 PL. NIEOFICJALNY PODRCZNIK
[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Linki