[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Marta BogdanowiczO dysleksjiczylispecyficznych trudnociach w czytaniu i pisaniu- odpowiedzi na pytania rodzicw i nauczycieliMojej crce Kasi, od ktrej wiele nauczyam si o dysleksjiLUBIN 1994 Wydawnictwo Popularnonaukowe "LINEA"SOWO WSTPNEKsika, ktr bierzesz, Czytelniku, do rki, jest nietypowa. Stano-wi zbir pyta i odpowiedzi. Pytania czerpaam z rozmw z rodzicamidzieci dyslektycznych podczas pracy w poradni, z listw nadchodz-cych do Polskiego Towarzystwa Dysleksji, wykadw ze studentami,zaj w Szkole dla Rodzicw i zebra Polskiego Towarzystwa Dysle-ksji. Pytania uszeregowane s w dziay. Wszystkie wyszczeglniones na wstpie publikacji. Dlatego te nie jest konieczne, aby tksik czyta od pocztku do koca. Mona j czyta rwnie odkoca i od rodka. Mona take odszukiwa w niej, jak w swoistej encyklopedii,jedynie odpowiedzi na pytania, zalenie od potrzeb izainteresowa.Odpowiedzi na pytania czerpaam z literatury, z prowadzonychprzeze mnie bada naukowych, z dugoletniej praktykidiagnostyczneji terapeutycznej z dziemi, a take - co ma ogromne znaczenie - zwasnych dowiadcze matki dyslektycznego dziecka.Inspiracj do napisania tej ksiki byo spotkanie z MarionWelchman i jej publikacja wydana w Brytyjskim TowarzystwieDysle-ksji, ktrej skadam podzikowania.Pragn wyrazi moj wdziczno redaktorom: Krystynie Kuczy-skiej, Annie Cielarowej i Stanisawowi Drewniakowi, ktrych pracaprzyczynia si do wikszej komunikatywnoci tekstu i tym samymuatwi korzystanie z tej ksiki.Mam nadziej, e Czytelnik znajdzie odpowiedzi na wikszopyta, ktre chciaby mi zada. Jeli tak nie jest, prosz przesaswojepytania pod wskazany niej adres. Postaram si na nie odpowiedziew kolejnym wydaniu tej ksiki.prof.dr hab. Marta BogdanowiczPolskie Towarzystwo Dysleksjiul. Pomorska 6880-343 GDASKJestemy w dobrym towarzystwie: Andersen, Rodin, Edison,Einstein, Churchill, krl Norwegii Olaf i jego cbrka ksinaAstrid - to tedyslektycy.Hans Christian Andersen(1 805-1875)PYTANIAI. Hlstorta bada nad dysleksj1. Jak dtugo istnieje dysleksja?2. Kiedy odkryto i opisano dysleksj?3. Jacy specjalici pierwsi opisali i badali zjawisko dysleksjirozwo-jowej?4. Jak rozwijata si wiedza o dysleksji?5. Jakie s charakterystyczne tendencje w badaniach ostatnichlat?6. Jak wyglda wsplpraca specjalistw w zakresie bada naddysleksj?7. Jakie nowe zjawiska spoteczne zwizane z dysleksj pojawiiy siw ostatnim czasie?8, Czy mona by dyslektykiem i "wej do historii'?I!. Terminologia1. Dlaczego mwimy o 'specyficznych' trudnociach w czyta-niu i pisaniu?2. Co znaczy skrt: LD lu SLD?3. Czy specyficzne trudnoci w czytaniu i pisaniu u dzieci odpocztku nazywano dysleksj?54. Jak dugo stosowano termin "wrodzona lepota sowna'?5. Co to jest "pseudodysleksja"?6. Jaki termin jest najczciej uywany na oznaczenie specyficz-nych trudnoci w czytaniu i pisaniu u dzieci?7. Jakie jeszcze inne nazwy mona spotka w literaturze naoznaczenie specyficznych trudnoci w czytaniu i pisaniu?8. Dlaczego na oznaczenie specyficznych trudnoci w czytaniui pisaniu uywa si czasem jednego, a czasem kilku terminw?9. Jak rozumie terminy: "dysleksja", "dysortografia" i"dysgrafia"?10. Jak terminologi stosuje si w Polsce?11. Co to jest "hiperdysleksja"?III. Definicja dysleksji rozwojowej1. Czy wszyscy ludzie mog si nauczy czyta rwnie szybkoi piynnie?2. Jakie wyniki uzyskuj dzieci dyslektyczne w testachinteligencji?3. Czy dzieci dyslektyczne mog uzyska iloraz inteligencji poniejprzecitnej?4. Czy dzieci z inteligencj nisz ni przecitna mog mietrudnoci w czytaniu i pisaniu?5. Czy wszystkie dzieci, ktre maj trudnoci w czytaniu i pisaniutodzieci dyslektyczne?6. Czy istnieje jedna definicja dysleksji?7. Ktra z definicji jest powszechnie uznawana?8. Czy definicja ta nie jest przestarzaa?9. Jaka definicja jest uywana w Polsce?10, Czy dysleksja i specyficzne trudnoci w uczeniu si to te samezjawiska?11. Czy dzieci dyslektyczne zalicza si do kategorii "dzieci ospecjal-nych potrzebach edukacyjnych"?12.,Czy niewaciwe nauczanie moe by przyczyn dysleksji?13. Dlaczego istniej przeciwnicy wyrniania zjawiska dysleksji?IV. Czsto wystpowanta1. Jak czsto zdarzaj si przypadki dysleksji?2. Czy badania nad czstoci wystpowania specyficznych trud-noci w czytaniu i pisaniu prowadzone byy w Polsce?3. Czy czsto trudnoci w czytaniu i pisaniu wystpuj jednocze-nie?4. Jaka jest przyczyna rozbienoci wynikw bada nad czstociwystpowania dysleksji uzyskanych przez rnych badaczy?5. Jaki jest stopie statoci odsetka dzieci z dysleksj, dysorto-grafi i dysgrafi ?6. Czy kady nauczyciel ma szans zetkn si z dzieckiemdyslektycznym?7V. Etlologia - plerwotne prrycryny dysleksjl rozwojowej1. Czy istnieje jedna przyczyna dysleksji?2. Czy w rodzinie moe by wicej ni jedno dziecko dyslektyczne?3. Czy dysleksj mona odziedziczy?4. Jak czsto zdarza si dziedziczne uwarunkowanie dysleksji?5. Czy dysleksja rwnie czsto wystpuje u chiopcw jak u dziew-czt?6. Dlaczego dysleksja czciej wystpuje u chiopcw?7. Czy dysleksja moe by skutkiem nieprawidlowej ciy i porodu?8. Czy dysleksja wystpuje zawsze w przypadkach nieprawidfowejciy i porodu lub wwczas, gdy oboje rodzice s dyslektykami?9. Czy dysleksja jest "zlokalizowana" w mzgu?10. Co to znaczy, e dysleksja moe by uwarunkowana organicz-nie?11. Czy istniej pewne dowody organicznych zmian w centralnymukadzie nerwowym?12. Czy dysleksja moe by skutkiem urazu psychicznego?13. Czy koncepcja "psychodysleksji" jest powszechnie przyjta?14. Czy dysleksja moe mie zwizek z zaburzeniami hormonalny-mi?15. Jak wyjani przypadki samoistnego ustpienia dysleksji?16. Ktra z koncepcji etiologicznych jest prawdziwa?8l7.Co znaczy termin "polietiologia"?VI. Patomechanizm - wtrne prrycryny dysleksji rozwojowej1. Jaki jest mechanizm powstawania dysleksji rozwojowej?2. Jak rozumie neuropsychologiczny mechanizm czynnoci czyta-nia i pisania, ich lokalizacj w mzgu?3. Jakie funkcje le u podstaw czynnoci zoonych, jakimi sczytanie i pisanie?4. Zaburzenia jakich funkcji s przede wszystkim odpowiedzialneza wystpowanie specyficznych trudnoci w uczeniu si czytania ipisania?5 Jaka jest sprawno innych funkcji poznawczych?6. Jakie jest neuropsychologiczne podoe specyficznych trudno-ci w czytaniu i pisaniu?7. Jaki jest patomechanizm specyficznych trudnoci w czytaniu ipisaniu?8. Co oznacza okrelenie "obszar zaburze" lub "sprzone zabu-rzenia"?9. W jakich przypadkach trudnoci w czytaniu i pisaniu s mniejnasilone?10. Czy w zwizku z rnymi patomechanizmami dysleksji rozwojo-wej mona mwi o rnych typach dysleksji?11. Jak mona ustali istnienie zaburze warunkujcych dysleksjrozwojow?9rVII. Diagnoza1. Kto jest uprawniony do orzekania o dysleksji rozwojowej?2. Jaki jest zakres bada psychologa?3. Jaka rola w diagnozowaniu przypada pedagogowi?4. Jakie zadania w diagnozie dysleksji nale do psychiatrydzieci-cego?5. Jak jest rola logopedy w formulowaniu diagnozy dysleksji?6. Czy konieczne jest badanie EEG? Jakie dodatkowe badaniamog by prrydatne w diagnozie dysieksji?7. Co to jest iloraz inteligecji i jakie jest jego znaczenie wprzypadkubadania dzieci dyslektycznych?8. Co to jest "wskanik fragmentarycznego deficytu rozwojowego"?9. Czy orzeczenia psychologiczne, wraz z diagnoz innych specja-listw, powinny by przekazywane do szkoiy?VIII. Symptomatologia - objawy dysleksji rozwojowej1. Jakie objawy s podstaw rozpoznania dysleksji?2. Jak zmienia si symptomatologia dysleksji rozwojowej wraz zwiekiem dziecka?3. Czy specyficzne trudnoci w czytaniu i pisaniu wystpuj jedno-czenie i przez caty czas nauki szkolnej?4. Jakie nasilenie trudnoci w czytaniu upowania nas do orzekaniao zaburzeniach w czytaniu?5. Jak odrni specyficzne trudnoci w czytaniu i pisaniu, zwanedysleksj, od trudnoci jakie ma kade dziecko zaczynajce naukczytania i pisania?6. Jakie specyficzne btdy w czytaniu popetniaj dziecidyslektycz-ne?7. Czy objawy trudnoci w czytaniu ustpuj z wiekiem?8. Czy dzieci dyslektyczne maj tylko trudnoci w jzyku polskim?9. Jak odrni dziecko ze specyficznymi trudnociami w pisaniuod innych, ktre rwnie pisz niepoprawnie?10. Dlaczego atwiej ustpuje dysleksja ni dysortografia?1 i . Czy wystpowanie bidw ortograficznych w pracach pise-mnych ucznia to zawsze dysortografia?12. Na czym polegaj specyiiczne btdy w przypadku dysortografii?13. Jakie objawy s podstaw rozpoznania dysgrafii?14. Czy kady przypadek brzydkiego pisma to dysgrafia?15. Jakie s charakterystyczne objawy zaburze funkcji wzroko-wych?16. Jakie s charakterystyczne objawy zaburze funkcji sucho-wych?17. Jakie s charakterystyczne objawy zaburze funkcji rucho-e18. Jakie s charakterystyczne objawy zaburze lateralizacji?19. Czy lateralizacja skrzyowana zawsze jest przyczyn trudnociw czytaniu i pisaniu ?10 1120. Na czym polegaj trudnoci szkolne leworcznego dziecka?21. Czy dzieci leworczne s sprawne ruchowo?22. Co to jest pismo zwierciadlane czy lustrzane?23. Czy mylenie prawej i lewej rki, buta, strony, jest zwizane zdysleksj?24. Czy takie objawy jak lki nocne, moczenie nocne, jkanie,ble brzucha, wymioty, ble gowy mog mie co wsplnego zdysleksj?IX. Profilaktyka1. W jakim wieku ujawnia si dysleksja i od kiedy mona rozpoczoddziaywania profilaktyczne?2. Jak wczenie mona przewidzie, e dziecko bdzie miaotrudnoci w czytaniu i pisaniu?3. W jakic... [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Linki