[ Pobierz całość w formacie PDF ]
8. Kierowanie przełożonymi
111
Jak mówić „nie” — studium przypadku
114
Tajemnice kierowania przełożonymi
122
9. Praca zespołowa
123
Zdecyduj, co jest ważne
126
Aktywność w zespole
128
Wskazówki dla pracujących w zespołach
134
10. Dawać z siebie wszystko
135
Co czuje klient?
138
„Naiwne” słuchanie
148
Obsługa przekraczająca oczekiwania
156
część iii: twoja kariera i twoje Życie
157
11. Branie odpowiedzialności za karierę
159
Jak zwiększyć swoją wartość rynkową?
162
Tworzenie sieci kontaktów dla początkujących
166
Jak prosić o podwyżkę?
170
Planowanie dla rozwoju
186
12. Uczenie się i edukacja
187
Wybierz pracę swojego życia
191
Dziesięć wspaniałych sposobów na uczenie się w pracy
192
Jak uczyć się przez całe życie?
196
13. Rozwijanie umiejętności w pracy
197
Wyraź zainteresowanie okazjami
200
Znajdź mentora
202
14. Przezwyciężanie przeszkód
204
Postrzegaj wyzwania jako okazje
205
Jak pogodzić pracę z życiem rodzinnym?
206
Strategie wykazywania inicjatywy
213
15. Wybór kariery
214
Nieustannie poszukuj nowej pracy
217
Ułatw sobie życie
220
Nieograniczone szanse
225
dodatki
229
Dodatek I Indeks innowatorów
231
Dodatek II Indeks firm
234
Skorowidz
243
O Bobie Nelsonie
247
C Z Ę Ś Ć I
TY I TWOJA PRACA
P
racownicy, którzy podejmują osobistą decyzję dotyczącą tego, że
będą walczyć o coś więcej niż zachowanie status quo, są dziś najcen­
niejszym zasobem każdej organizacji odnoszącej sukcesy. Wykazy­
wanie inicjatywy jest kluczowym elementem procesu wprowadzania
ulepszeń w miejscu pracy, radzenia sobie ze zmianami, a także zapewniania
klientom obsługi, która znacznie przekracza ich oczekiwania.
Inicjatywa ma charakter osobisty: to poszczególne osoby decydują, kiedy
wystąpić z inicjatywą w pracy, gdzie oraz ile. Nawet mimo tego że jej wpływ
może być odczuwany w całej organizacji, zaczyna się ona od pojedynczych
pracowników — tego, co mogą zrobić, żeby odmienić codzienną rutynę.
W ankiecie internetowej przeprowadzonej ostatnio przez serwis
iVilla-
ge.com
pracownikom zadano pytanie: „Co jest najważniejsze w postępach
w pracy?”. Z 7760 osób, które oddały swoje głosy, 55 procent powiedziało,
że najważniejsza jest „inicjatywa” — po niej wymieniano
„inspirację” (17 procent), „inteligencję” (16
procent) oraz „zmysł towarzyski” (12 pro­
cent) (na pochodzące z tej ankiety uwagi
dotyczące inicjatywy będę się w tej książce
jeszcze w wielu miejscach powoływać).
Chociaż pracownicy często uznają zna­
czenie wykazywania inicjatywy, niekie­
dy wahają się działać odważnie. W czę­
ści I przedstawiono zarówno pomysły, jak
i źródła inspiracji, dzięki którym uda Ci
się przezwyciężyć przeszkody na drodze
w pracy?”. Z 7760 osób, które oddały swoje głosy, 55 procent powiedziało,
że najważniejsza jest „inicjatywa” — po niej wymieniano
1 2
1 0 0 1 s p o s o b ó w n a p r z e j m o wa n i e i n i c j at y w y w p r a c y
do występowania z inicjatywą (rzeczywiste i wyimaginowane), które mogą
Cię powstrzymywać.
W kolejnych rozdziałach znajdziesz szczegółowe opisy sposobów na to,
jak Ty możesz wziąć inicjatywę i w ramach tego procesu wprowadzać zmia­
ny w pracy. Niezależnie od tego, czy będzie chodzić o uwolnienie swojej we­
wnętrznej kreatywności, podjęcie niezbędnych działań mających na celu
rozwiązanie uporczywego problemu, wykorzystanie nadarzających się okazji
albo wymyślenie sposobów na ulepszenie bieżącego środowiska pracy, wzię­
cie inicjatywy bez wątpienia doda Ci energii — dzięki niej Twoja praca stanie
się lepsza, a Twoja organizacja efektywniejsza i skuteczniejsza. Wykazując
inicjatywę,
każdy
pracownik może stać się bardziej „widoczny” w organiza­
cji, a także znacznie zwiększyć swoje szanse związane z uznaniem, rozwojem
osobistym, wzrostem wynagrodzenia, premiami, a także awansami uzyski­
wanymi za dobre wyniki.
Skupiając się na tym, co
możesz
zrobić, a nie na tym, czego
nie możesz
,
a także podkreślając możliwości znajdujące w Twojej
własnej
sferzte oddzia­
ływania, zwiększysz swoje szanse nie tylko na posiadanie większego wpły­
wu na wykonywaną pracę, lecz również na rozwinięcie swoich umiejętności
w sferze lokalnej przed wykorzystaniem ich na szerszym forum i uzyskaniem
trwalszych zmian w Twoim dziale, oddziale lub organizacji.
t y i t w o j a p r a c a
1 3
Myślenie
niekonwencjonalne
I
nnowacja to iskra, dzięki której organizacja nieustannie porusza się „do
przodu” i „w górę”. Wprowadzamy innowacje, aby: (1) ulepszać produk­
ty oraz usługi, (2) znajdować nowe sposoby robienia różnych rzeczy, (3)
ułatwiać lub przyspieszać wykonywanie określonych zadań, (4) oszczę­
dzać pieniądze, (5) ulepszać pracę, a także (6) zwiększać swoje szanse na
awans. Bez innowacji nowe produkty, nowe usługi i nowe sposoby prowa­
dzenia biznesu nigdy by się nie pojawiały, a większość organizacji podążała­
by utartymi szlakami, robiąc te same rzeczy w ten sam, „stary, dobry” spo­
sób. Ktoś kiedyś powiedział, że 98 procent problemów organizacji można
rozwiązywać w sposób rutynowy. Pozostałe 2 procent problemów (tych, któ­
re mają jednocześnie największy wpływ na organizację) wymaga jednak, aby
pracownicy wykazali się innowacyjnością.
Mimo niezaprzeczalnych korzyści, jakie inno­
wacje przynoszą organizacjom, wydaje się, że jest
wiele przeszkód w myśleniu kreatywnym. Jak od­
kryto w trakcie badań prowadzonych przez Uni­
wersytet Kalifornijski, w wieku pięciu lat angażu­
jemy się w kreatywne myślenie 98 razy dziennie,
śmiejemy się 113 razy i zadajemy pytania 65 razy.
W wieku 44 lat co dzień wykonujemy jednak już tyl­
ko 2 kreatywne zadania, śmiejemy się 11 razy i za­
dajemy 6 pytań. W trakcie wspomnianych badań
stwierdzono ponadto 91 procent
negatywnych
re­
akcji wśród dorosłych mających kontakt z nowymi
pomysłami. Kreatywność oraz innowacyjność kwit­
ną w środowisku, które sprzyja ich rozwojowi, ale
wystarczą zmarszczone brwi lub złe słowo, by je cał­
kowicie stłumić.
Myśl inaczej


Szukaj nowych połączeń.
Zadawaj pytania „Co, je-
śli…?” lub opracowuj sce-
nariusze „Co, jeśli…”.
Zastanawiaj się nad me-
todami, o których nigdy
wcześniej nie myślałeś.
Przeprowadzaj „bu-
rze mózgów” z udziałem
współpracowników.
Bądź mistrzem nowych
pomysłów — „stare” sposo-
by nie zawsze są najlepsze.[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Linki